G2ZMF11 24-240V Przekaźnik czasowy (120103)

Przegląd funkcji przekaźników czasowych | TELE Haase

TELE Haase

Przegląd funkcji przekaźników czasowych

E opóźnienie załączania
Po załączeniu napięcia zasilania U, następuje odmierzanie nastawionego czasu t. Po upłynięciu czasu t przekaźnik wyj- ściowy R przełącza się w pozycję załączony. Pozostaje w tym stanie dopóki napięcie zasilania nie zostanie odłączone. Jeżeli napięcie zasilania zaniknie przed upływem czasu t, po ponownym podaniu napięcia następuje odliczanie czasu od wartości zerowej.
A opóźnione wyłączenia bez dodatkowego napięcia
Po załączeniu napięcia zasilania U przekaźnik wyjściowy R jest załączony. Po odłączeniu napięcia zasilania, rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upływie czasu t przekaźnik wyjściowy R przełącza się w pozycję wyłączony. Jeśli napięcie zasilania zostanie podłączone przed upływem czasu t, odliczanie zostaje przerwane, licznik wyzerowany i cały cykl rozpoczyna się ponownie.
R opóźnione wyłączenia z wejściem sterującym
Napięcie zasilające U musi być stale doprowadzone do urządzenia. Gdy wejście sterujące S jest aktywne, przekaźnik wyjściowy R zostaje załączony. Odliczanie czasu t rozpoczyna się w momencie braku sygnału S. Po upłynięciu czasu t przekaźnik R przełączany jest w pozycję wyłączony. W przypadku pokazania się sygnału S przed upłynięciem czasu t, licznik wyzerowany i cały cykl rozpoczyna się ponownie.
S Przełączanie typu gwiazda – trójkąt
Po załączeniu napięcia zasilania U następuje przełączenie przekaźnika RY w stan załączony i rozpoczyna się odliczanie nastawionego czasu t1.
Po upływie czasu t1 przekaźnik RY przechodzi w pozycję wyłączoną i rozpoczyna się odmierzanie zwłoki czasowej t2, po upływie której załączany jest przekaźnik RΔ.
W celu zresetowania powyższej funkcji należy odłączyć i ponownie załączyć napięcie zasilania U.
ER Opóźnienie załączania i wyłączania z wejściem sterującym
Napięcie zasilania U musi być stale doprowadzone do urządzenia. Po aktywowaniu wejścia sterującego S, rozpoczyna się odliczanie czasu t1. Po jego odliczeniu, przekaźnik wyjściowy R jest załączony. W przypadku wyłączenia sygnału S, rozpoczyna się odliczanie czasu t2. Po jego upłynięciu przekaźnik R zostaje wyłączony.
W przypadku wyłączenia sygnału S przed upływem czasu t1, licznik zostaje wykasowany i odliczanie rozpoczyna się od początku podczas kolejnego cyklu.
Ec Opóźnienie załączania inkrementalne
Po załączeniu napięcia zasilania U, następuje zwolnienie do odliczania czasu. Po załączeniu wejścia sterującego S rozpoczyna się odliczanie czasu t. Jeżeli wejście S zostanie odłączone podczas odliczania czasu t, odliczanie zostaje przerwane, ale jego wartość jest zapisana w pamięci urządzenia. Podczas tego odliczania wejście sterujące może być otwierana i zamykane tak często jak jest to wymagane.
Kiedy suma czasów w jakich jest aktywne wejście sterujące S osiągnie nastawiony czas t, przekaźnik wyjściowy R zo- staje załączony. Odliczanie czasu jest zatrzymane, a kolejne aktywacje wejścia sterującego S nie powodują żadnych zmian. Reset urządzenia następuje poprzez przerwanie napięcia zasilania U (czas t jest wykasowywany).
Es Opóźnienie załączania z wejściem sterującym
Napięcie zasilania U musi być stale doprowadzone. Po załączeniu wejścia sterującego S, rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upłynięciu czasu t przekaźnik wyjściowy R zostaje załączony. Status ten jest utrzymany dopóki nie zaniknie sygnał wejściowy S. Jeżeli wejście sterujące S zostanie rozłączone przed upływem czasu t – odliczanie zostaje zatrzy- mane, a licznik wykasowany.
ET Opóźnienie załączania, podłączone 2 przewody
Po podłączeniu napięcia zasilającego U, rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po jego odliczeniu następuje załączenie przełącznika tyrystorowego. Taki stan jest utrzymywany dopóki nie nastąpi przerwa w napięciu zasilania. Jeżeli napięcie zasilania zostanie przerwane przed upłynięciem czasu t, następuje wykasowanie odliczanego czasu i cykl rozpoczyna się od nowa po podłączeniu zasilania.
Wu Pojedynczy impuls, sterowany napięciowo krawędzią rosnącą
Po załączeniu napięcia zasilania U następuje natychmiastowe zadziałanie przekaźnika wyjściowego R i odmierzanie nastawionego czasu t. Po upłynięciu czasu t, przekaźnik R przechodzi w stan wyłączony. Jeżeli napięcie zasilania zosta- nie przerwane przed upływem czasu t, przekaźnik wyjściowy zostanie wyłączony. Odliczany czas zostaje wykasowany i cykl rozpoczyna się od początku po podaniu napięcia.
EWu Pojedynczy impuls z opóźnienie załączania, sterowany krawędzią rosnącą
Po podaniu napięcia zasilania U następuje odliczanie czasu t1. Po jego upłynięciu przekaźnik wyjściowy R1 jest załączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t2. Po jego upłynięciu przekaźnik wyjściowy jest wyłączany. Jeśli napięcie zasilania zostanie przerwane zanim upłynie czas t1+t2, liczniki są zerowane i odliczanie zaczyna się od początku po ponownym załączeniu napięcia.
nWu Utrzymany pojedynczy impuls, sterowany krawędzią rosnącą
Po załączeniu napięcia zasilania U, przekaźnik wyjściowy R zostaje załączony i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upłynięciu czasu t przekaźnik wyjściowy przełącza się w pozycję wyłączony. Pozostaje w takim stanie do przerwania napięcia zasilania. W przypadku podłączenia napięcia zasilania przed upływem czasu t, jednostka kontynuuje wyko- nanie pojedynczego impulsu.
Ws Pojedynczy impuls, sterowany krawędzią rosnącą, styk sterujący
Napięcie zasilania U musi być stale dostarczone do urządzenia. Po zamknięciu styku S, przekaźnik wyjściowy R jest za- łączany i rozpoczyna się odliczanie czasy t. Po upłynięciu czasu t przekaźnik R jest wyłączany. Podczas odliczania czasy t,  wszelkie zmiany styku S nie mają wpływu na wyjście R. Kolejny cykl może się rozpocząć dopiero po zakończeniu danego cyklu (po upłynięciu czasu t).
EWs Pojedynczy impuls z opóźnienie załączania, sterowany krawędzią rosnącą, styk sterujący
Napięcie zasilania U musi być stale podłączone do urządzenia. Gdy aktywujemy styk sterujący rozpoczynamy odli- czanie czasu t1. Po zakończeniu odliczania t1 przekaźnik wyjściowy R zostaje załączony i rozpoczyna się odliczanie czasu t2. Po upłynięciu czasu t2 przekaźnik R zostaje wyłączony. Podczas trwania cyklu wejście S może być zmieniane dowolną ilość razy bez wpływu na pracę urządzenia. Kolejny cykl można rozpocząć dopiero po ukończeniu danej sekwencji (po czasie t1+t2).
Wa pojedynczy impuls, sterowany krawędzią opadającą, styk sterujący
Napięcie zasilania U musi być stale podłączone do urządzenia. Zamknięcie styku sterującego nie ma wpływu na wyj- ście R. Gdy sygnał sterujący zanika, przekaźnik wyjściowy R jest załączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upły- nięciu czasu t, przekaźnik wyjściowy jest wyłączany. Podczas odliczania czasu t, zmiana stanu styku sterującego nie ma wpływu na stan wyjścia. Nowy cykl może się rozpocząć dopiero po ukończeniu poprzedniego cyklu.
nWa Utrzymany pojedynczy impuls, wywoływany krawędzią opadającą
Po załączenia napięcia zasilania U przekaźnik wyjściowy R pozostaje w pozycji wyłączony. Jak tylko nastąpi przerwa w zasilaniu, przekaźnik R jest załączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upłynięciu czasu t, przekaźnik wyjściowy jest wyłączany. W przypadku ponownego załączenia napięcia zasilania przed upłynięciem czasu t, urządzenie konty- nuuje wykonanie pojedynczego impulsu.
nWuWa Utrzymany pojedynczy impuls sterowany krawędzią rosnącą i opadającą
Po podłączeniu napięcia zasilania U przekaźnik wyjściowy R jest załączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upły- nięciu czasu t przekaźnik wyjściowy jest wyłączany. Jak tylko napięcie zasilania zostanie odłączone, przekaźnik wyj- ściowy R jest załączany ponownie i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po jego upłynięciu przekaźnik zostaje wyłączony. Jeśli napięcie zasilania zostanie odłączone (nWu) lub załączone ponownie (nWa) przed upłynięciem czasu t, jednostka kontynuuje wykonanie pojedynczego impulsu.
WsWa pojedynczy impuls krawędź rosnąca, pojedynczy impuls krawędź opadająca, styk sterujący
Napięcie zasilania U musi być stale podłączone do urządzenia. Zamknięcie styku sterującego S powoduje załączenie przekaźnika wyjściowego R i rozpoczęcie odliczania czasu t1. Po upłynięciu czasu t1, przekaźnik wyjściowy R zostaje wyłączony. Jeśli styk sterujący zostanie wyłączony, przekaźnik R zostaje ponownie załączany i rozpoczyna się odlicza- nie czasu t2. Po upłynięciu t2 przekaźnik R zostaje wyłączony. Podczas pracy cyklu styk sterujący może być załączany dowolną ilość razy.
Bi Cykliczne impulsy, początek załączony
Po załączeniu napięcia zasilania U, przekaźnik wyjściowy R jest włączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upły- nięciu czasu t przekaźnik wyjściowy zostaje wyłączony, a czas t odliczany ponownie. Przekaźnik wyjściowy jest wyzwa- lany w stosunku 1:1 dopóki nie nastąpi przerwa w zasilaniu.
Bp Cykliczne impulsy, początek wyłączony
Po załączeniu napięcia zasilania U rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po upłynięciu czasu t przekaźnik wyjściowy zo- staje załączony, a czas t odliczany ponownie, po jego upłynięciu przekaźnik jest wyłączany. Przekaźnik wyjściowy jest wyzwalany w stosunku 1:1 dopóki nie nastąpi przerwa w zasilaniu.
Wt impulsy asymetryczne, początek załączony
Po załączeniu napięcia zasilania U rozpoczyna się odliczanie czasu t1 i przekaźnik wyjściowy R zostaje załączony. Po upłynięciu czasu t1 rozpoczyna się odliczanie czasu t2. Aby przekaźnik wyjściowy R pozostał włączony, należy za- mknąć i otworzyć styk sterujący S zanim upłynie czas t2. Jeśli tak się nie stanie przekaźnik R zostanie wyłączony, a wszystkie późniejsze impulsy na styku sterującym będą ignorowane. W celu zrestartowania funkcji należy przerwać napięcie zasilania.
Ii impulsy asymetryczne, początek załączony
Po podłączeniu napięcia zasilania U, przekaźnik wyjściowy R jest załączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t1. Po upłynięciu czasu t1, przekaźnik wyjściowy jest wyłączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t2. Po upłynięciu czasu t2, przekaźnik wyjściowy jest załączony. Przekaźnik jest wyzwalany w stosunku t1:t2 dopóki nie nastąpi przerwa w na- pięciu zasilania.
Ip Impulsy asymetryczne początek wyłączony
Po podłączeniu napięcia zasilania U, rozpoczyna się odliczanie czasu t1. Po upłynięciu czasu t1, przekaźnik wyjściowy jest załączany i rozpoczyna się odliczanie czasu t2. Po upłynięciu czasu t2, przekaźnik wyjściowy jest wyłączony. Prze- kaźnik jest wyzwalany w stosunku t1:t2 dopóki nie nastąpi przerwa w napięciu zasilania.
T, TW Automatyczny zegar z (TW) lub bez (T) ostrzeżenia o wyłączeniu
Po naciśnięciu przycisku (wejście sterujące), przekaźnik wyjściowy R jest zamykany i ropzpoczyna się odliczanie czasu t. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie przed upłynięciem czasu t, odliczanie czasu t rozpoczyna się ponownie (funkcja restartu zgodnie z normą EN 60669-2-3). Szybkie, wielokrotne naciskanie przycisku (pompowanie) dodaje 2,3 lub więcej okresów czasu t do odliczania, górna granica to 60 min. Dłuższy nacisk na przycisk (>2s) kasuje odliczanie czasu i wyłącza przekaźnik wyjściowy (funkcja oszczędzania energii). W trybie TW urządzenie wskazuje ostrzeżenie wyłączenia przekaźnika (zgodnie z normą
P, PN Tryb przełączania impulsu
W tym trybie, każde naciśnięcie przycisku (wejście sterujące) przełącza przekaźnik wyjściowy R (flip-flop). W funkcji P, przekaźnik wyjściowy pozostaje w pozycji wyłączonej w momencie podania napięcia zasilania. W funkcji PN, prze- kaźnik wyjściowy zostaje załączony w momencie podania napięcia zasilania, jeśli znajdował się w takiej pozycji przed wyłączeniem zasilania. W obu przypadkach przekaźnik zostaje załączony jeśli do dodatkowego wejścia sterującego (central ON) podamy krótki impuls napięciowy (<2s). Dłuższy impuls napięciowy (>2s) otwiera przekaźnik wyjściowy (central OFF).
P (R) Tryb przełączania impulsu z opóźnieniem wyłączenia
W tym trybie, każde naciśnięcie przycisku przełącza przekaźnik wyjściowy R (flip-flop). Po naciśnięciu przycisku (wej- ście sterujące), przekaźnik wyjściowy zamyka się i rozpoczyna się odliczanie czasu t. Po jego upłynięciu przekaźnik jest wyłączany. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie przed upłynięciem czasu t, odliczanie zostaje anulowane i przekaźnik zostaje wyłączony.


SymbolNapięcie zasilaniaZdjęcie

G2ZMF11
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC, CoolZoom2)                                 1

G2ZMF11

12-440V AC,
24V DC1)
                               

G2ZM20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                  

G2ZA20 10min
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                        

G2ZA20 10min

24-440V AC,
24V DC1)
                                       

G2ZIF20
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC, CoolZoom2)                                    

G2ZIF20

12-440V AC,
24V DC1)
                                   

G2ZI20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                      

G2ZE10
400V AC

400V AC                                                

G2ZS20
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC, CoolZoom2)                                                

G2ZS20

12-440V AC,
24V DC1)
                                               

K3ZM20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                     2

K3ZM20P
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                    

K3ZI20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                    

K3ZS20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                                

K3ZA20 3min
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                        

E3ZM20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                     3

E1ZM10
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                    

E1ZM10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                    

E1ZMW10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                    

E1ZMQ10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                          

E1Z1E10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                                

E1Z1R10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                                

E1Z1ER10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                                

E1ZI10
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                              

E3ZI20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                    

E3ZS20
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                                

E1ZTPNC
230V AC

230V AC                                              

E1ZTP
230V AC

230V AC                                              

E1ZNT
230V AC

230V AC                                                

FSM10
24V AC/DC

24V AC/DC                                       4

FSM10 
100-240V AC

100-240V AC                                      

COM3TP
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                   5

SRE2-PNP 1SEC
24V DC

24V DC                                                 6

SRE2-PNP 3SEC
24V DC

24V DC                                                

SRE2-PNP 10SEC
24V DC

24V DC                                                

SRE2-PNP 1MIN
24V DC

24V DC                                                

SRE2-PNP 10MIN
24V DC

24V DC                                                

SRE2-PNP 60MIN
24V DC

24V DC                                                

SRW2-PNP 1SEC
24V DC

24V DC                                                

SRW2-PNP 10SEC
24V DC

24V DC                                                

SRW2-PNP 1MIN
24V DC

24V DC                                                

SRW2-PNP 10MIN
24V DC

24V DC                                                

SRW2-PNP 60MIN
24V DC

24V DC                                                

V2ZA10 3MIN
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                         7

V2ZE10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                                

V2ZI10
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                                              

V2ZM10
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                              

V2ZM10-A
12-240V AC/DC

12-240V AC/DC                              

V2ZQ10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                          

V2ZR10
24-240V AC/DC

24-240V AC/DC                                                

V2ZS20
12-240V AC/DC

24V DC;
110-230V AC/DC
                                               

Zdjęcia przekaźników czasowych

Zdjęcia 1

Zdjęcia 2

Zdjęcia 3

Zdjęcia 4


Zdjęcia 5

Zdjęcia 6

Zdjęcia 7

Kaina be PVM

Funkcja [16]

Maitinimo įtampa [7]

Sujungimai [5]

Laiko diapazonas [14]

Nuotrauka Gamintojo Nr
Gamintojas
Katalogo Nr
Produkto pavadinimas Maitinimo įtampa Laiko diapazonas Funkcja Sujungimai Patikrinti sandėlio būklę Kiekis [vnt.] Kaina be PVM [PLN] / vnt. Užsisakyk
Patikrinti
9
nuo 1 130.00
Patikrinti
0
nuo 1 186.00
Patikrinti
8
nuo 1nuo 5 150.00145.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 130.00126.12
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 200.00195.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 145.00143.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 232.85221.22
Patikrinti
0
nuo 1 275.00
Patikrinti
0
nuo 1 260.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 240.00232.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 719.33687.55
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 719.33687.55
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 509.65500.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 330.19313.70
Patikrinti
13
nuo 1nuo 5 289.00273.15
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 446.31424.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 388.44369.04
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 436.92381.83
Patikrinti
2
nuo 1nuo 5 345.69328.41
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 345.19327.91
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 336.76319.93
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 325.04308.80
Patikrinti
103
nuo 1nuo 5 279.90270.00
Patikrinti
1
nuo 1nuo 5 124.90118.00
Patikrinti
24
nuo 1nuo 5 199.00190.00
Patikrinti
91
nuo 1nuo 5 205.00195.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 154.00150.00
Patikrinti
0
nuo 1nuo 5 130.00125.00
Patikrinti
13
nuo 1nuo 5 200.00190.00

G2ZMF11 24-240V Przekaźnik czasowy (120103)

Gamintojo Nr: G2ZMF11 24-240V

Katalogo Nr: A-X-X-075410

Gamintojas: -

Duomenų lapai

Maitinimo įtampa
24-240 V AC/DC
Laiko diapazonas
0,1s ...30dni
Funkcja
E, R, Es, Wu, Ws, Wa, Bi, Bp
Sujungimai
3A/250VAC

Kaina [PLN] / vnt.

Kiekis [vnt.] Kaina be PVM tax_class
nuo 1 436,92 PLN 537,41 PLN
nuo 5 381,83 PLN 469,65 PLN

Pirkimas

Sandėlio būklė: Patikrinti
0

Kontaktai

tel. (+48) 22 70 35 150
export@dacpol.eu

Prašome sudėti - 9 ir 1.
 

Rekomenduojama

Akumulator 12V 200Ah arrow

12FIT201
FIAMM

Lazerinis jutiklis arrow

E3Z-LS66
Omron

Czujnik indukcyjny DAC arrow

DAC-M1812O-NO-P2M

Sterownik arrow

2SC0108T2D0-12
Power integrations

MŪSŲ TIEKĖJAI

Krepšelyje nėra prekių.