POLITYKA PRYWATNOŚCI DACPOL Sp. z o.o.

§1

CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

§2

PODSTAWY PRAWNE

Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanym dalej RODO.
  • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

§ 3

REALIZACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

Ogranicza się przetwarzanie danych osobowych do minimum i nie przetwarza się danych wrażliwych.

§ 4

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych jest DACPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 34, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000105242, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 PLN, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 521-008-36-44, REGON: 012546238.

W sprawach dotyczących prywatności należy kontaktować się z DACPOL Sp. z o.o. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: politykaprywatnosci@dacpol.eu.

§ 5

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

Dacpol przetwarza dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub do wykonania już zawartej umowy z Klientem (art. 6 ust. 1. lit. b RODO), tj.

a) zawarcia z Dacpol umów sprzedaży towarów,

b) zawarcia z Dacpol umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie https://www.dacpol.eu/pl/regulamin (dalej zwanego Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta użytkownika.

c) przesłania do Dacpol zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Dacpol w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem w/w stron internetowych.

§ 6

OBOWIĄZEK PRAWNY

Dacpol przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dacpol (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Oznacza to konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

§ 7

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES Dacpol Sp. z o. o. LUB PODMIOTU TRZECIEGO

Dacpol może przetwarzać dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Dacpol lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO). W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem danych w następujących przypadkach:

a) Zarządzanie relacjami z Klientem

(Dacpol na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Klientami w celu sporządzania zestawień, analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie w/w informacji Dacpol uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do zainteresowań Klientów, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług).

b) Profilowanie

(W oparciu o dokonaną przez Klienta -na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym -klasyfikację prowadzonej przez siebie działalności do jednego z segmentów rynku, Dacpol ustala określony cennik w Sklepie internetowym. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje niekorzystnych skutków dla Klienta.

W oparciu o posiadane o Kliencie informacje, zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii aktywności w Sklepie internetowym, przypisania do określonego segmentu Klienta: konsument/ przedsiębiorca, Dacpol wyświetla Klientowi, na stronach Sklepu internetowego spersonalizowane reklamy oraz informacje o organizowanych przez Dacpol promocjach. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje niekorzystnych skutków dla Klienta.

W oparciu o posiadane o Kliencie informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacji nt. historii zakupów w Sklepie internetowym) połączone z informacjami o innych Klientach posiadających określone przez Dacpol właściwości, Dacpol wyświetla Klientowi oferty dotyczące rekomendowanych towarów, zakupionych przez innych Klientów. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje niekorzystnych skutków dla Klienta).

c) Marketing produktów i usług oferowanych przez Dacpol

(Dacpol kontaktuje się z Klientami telefonicznie lub przesyła informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Dacpol o ile wcześniej na stronie https://www.dacpol.eu Klient wyraził zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów SMS, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.

Dacpol nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej.

Dacpol nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty).

d) Dochodzenie roszczeń przez Dacpol oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Dacpol

(W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Klientów z zawartej z Dacpol umowy, Dacpol w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.

W przypadku skierowania przez Klienta roszczeń wobec Dacpol, Dacpol przetwarza dane osobowe Klienta w celu obrony przed takimi roszczeniami).

e) Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów.

(W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez Klienta - jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w przypadku przyznania przez Dacpol możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez Dacpol kredytu kupieckiego, Dacpol może żądać od przedsiębiorcy wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Klienta/przedsiębiorcę umowy sprzedaży zawartej z Dacpol).

f) Ocena zdolności kredytowej

(W przypadku gdy Klient - jako przedsiębiorca, wystąpi do Dacpol o możliwość dokonywania zapłaty za towary kupowane w Sklepie internetowym w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez Dacpol kredytu kupieckiego, Dacpol zbiera i przechowuje informacje dotyczące sytuacji finansowej Klienta, pozwalające na ocenę zdolności kredytowej i analizę ryzyka związanego z zawarciem umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty).

g) Kontaktowanie się z Dacpol

(Dacpol umożliwia przesłanie do Dacpol zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych, dostępnych na stronie Dacpol w innych sprawach, nie związanych z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub nie związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem w/w stron internetowych).

h) Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§ 8

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta w celach, o których mowa wyżej Polityki prywatności Dacpol może udostępniać dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez Dacpol– w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia wierzytelności,

b) biurom informacji gospodarczych,

c) podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach,

d) bankowi, w którym Dacpol posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na dany rachunek, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat,

e) podmiotom świadczącym na rzecz Dacpol.: usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi księgowe, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi marketingowe,

f) podmiotom świadczącym usługi w zakresie public inwestor relations,

g) podmiotom, którym Dacpol zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Dacpol lub w/w podmioty.

§ 9

PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

- W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy - Dacpol przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.

- W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego - okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

- W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Dacpol lub podmiotu trzeciego - okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.

- W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z Klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Klienta sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z szczególną sytuacją Klienta.

- W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Klienta sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku ze szczególną sytuacją Klienta. Klient ma możliwość zgłoszenia zaprzestania przetwarzanie przez Dacpol danych.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Dacpol. Dacpol przetwarza dane osobowe do czasu wycofania przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub na wykonywanie połączeń telefonicznych.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez Dacpol lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dacpol. Dacpol przetwarza dane osobowe do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, Dacpol przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak Klient pozostaje w relacjach handlowych z Dacpol lub istnieją niezaspokojone roszczenia Dacpol wobec Klienta.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, Dacpol przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

§ 10

PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym drogą elektroniczną.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Klient ma prawo żądania sprostowania nieprawidłowych w/w danych osobowych, jak również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych w/w danych osobowych.

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Klient ma prawo żądania usunięcia przez Dacpol danych osobowych w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) Klient wniesie sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez Dacpol jego danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Dacpol lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

c) Klient wniesie sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego,

d) dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub w prawie polskim, któremu podlega Dacpol.

- Dacpol zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.

- Dacpol nie będzie mógł spełnić żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się przez Dacpol z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy Dacpol i Klientem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy Dacpol i Klientem),

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

a) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Dacpol sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Dacpol nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Klient wniósł sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez Dacpol danych osobowych Klienta w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Dacpol lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Dacpol są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Klienta.

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Klient ma prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Klienta, które Dacpol przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Klientem umowy. Klient ma również prawo żądania przesłania w/w pliku innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu Dacpol lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania.

Dacpol ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania danych, jeśli wykaże:

a) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów lub praw i wolności lub

b) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli Dacpol przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego.

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Klient przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

1. Klient może przeglądać strony internetowe https://www.dacpol.eu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

2. Jeśli Klient zakłada konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

3. Jeśli Klient zakłada konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza (nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

4. Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo Klient może podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie w/w danych jest dobrowolne.

5. Jeśli Klient zwraca za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Klient zwracanego towaru, Dacpol przetwarza dane Klient w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres z którego należy odebrać zwracany towar. Klient ma również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia na odbiór od Klienta zwracanego towaru.

6. W przypadku gdy Klient chce złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail., nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Klient ma również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.

7. W przypadku, gdy Klient chce zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie newsletter ’a Klientowi.

8. W przypadku, gdy Klient chce otrzymywać drogą telefoniczną, w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty Dacpol musi on wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez Dacpol kontaktu telefonicznego, w tym wysyłania SMS.

9. W przypadku, gdy Klient chce skontaktować się z Dacpol za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.dacpol.eu musi on podać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie do Dacpol wiadomości za pośrednictwem w/w formularza kontaktowego.

§ 12

ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

1. Dacpol pozyskuje dane osobowe Klienta bezpośrednio od niego, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Jeśli Klienta jest przedsiębiorcą, który wystąpił o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez Dacpol kredytu kupieckiego, Dacpol może zbierać o Kliencie, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej - informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. Dacpol zbiera ponadto od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, np. historii płatności, wartości zobowiązań, struktury płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia.

§ 13

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dacpol przetwarza dane Klienta charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Dacpol zaimplementował następujące funkcje Google Analytisc:

- remarketing,

- raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,

- integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager,

- raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense oraz Facebook Pixel wykorzystywany przy tworzeniu reklam Facebook Ads i analityki zachowań konsumenta.

b) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Klienta w systemie informatycznym Dacpol nadawane na podstawie danych podanych przez Klienta.

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Klient korzysta łącząc się ze stroną https://www.dacpol.eu, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez:

- pliki cookies („ciasteczka”),

- system Google Analytics,

- Google Adwords,

- Facebook Pixel,

- Facebook Ads.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dacpol Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego on pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu, funkcjonalności strony internetowej oraz możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, należące do Dacpol Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Dacpol informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Dacpol reklamodawców oraz partnerów.

9. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Chrome; Internet Explorer; MozillaOpera

10. Dacpol prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

11. W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:

a) mogą być wyświetlane reklamy związane z Dacpol podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,

b) Dacpol Google, partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

12. W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji, narzędzia DoubleClick Campaign Manager Dacpol Sp. z o.o. Google oraz partnerzy Google, Facbook wyświetlający reklamy Google, Facebook Ads korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Sklepie internetowym.

13. W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics, Facebook Pixel, Dacpol używa danych pochodzących z reklam Google i Facebook opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics, Facebook do analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego.

§ 14

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dacpol stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, Dacpol zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Dacpol użyciem certyfikatu SSL.

3. Podjęte przez Dacpol działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinien on sam zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym, Klient powinien każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.

Dacpol Sp. z o.o.

Piaseczno, 11.01.2021r.

Pobierz regulamin