Procedura reklamacji
  • 1. DACPOL zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad fizycznych oraz wad prawnych.
  • 2. DACPOL ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli rzecz posiada wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z postanowieniami o rękojmi, określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • 3. DACPOL ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta z tytułu wady rzeczy sprzedanej, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
  • 4. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając ze sposobów wskazanych w niniejszym Regulaminie (e-mail, faks, poczta zwykła) i opisać wadę oraz dostarczyć reklamowany Towar. Konsument może złożyć reklamację także w siedzibie Sprzedawcy.
  • 5. Jeżeli rzecz ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że DACPOL zobowiąże się do niezwłocznej wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.
  • 6. Jeżeli Towar był już wcześniej wymieniony, w razie kolejnego zaistnienia wady, Konsument może odstąpić od umowy, bez konieczności wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.
  • 7. Konsument w celu realizacji reklamacji, dostarcza na własny koszt Towar na wskazany w niniejszym regulaminie adres.
  • 8. W przypadku braków ilościowych dostarczonego towaru Konsument zobowiązany jest fakt ten zgłosić DACPOL niezwłocznie po dostarczeniu Towaru, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od dostawy.
  • 9. W przypadku uznania zasadności reklamacji w zakresie, w jakim DACPOL ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta (określonym w Regulaminie), DACPOL dostarcza Klientowi towar zgodny z zamówieniem albo dokonuje zwrotu uiszczonej kwoty.

Formularz reklamacji Online