Dacpol Sp. z o.o. w swoim działaniu opiera się na systemie zarządzania jakością, łącząc ze sobą politykę jakości, dbałość o środowisko i zdrowie człowieka. Celem strategicznym jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań Partnerów biznesowych, przy równoczesnym spełnianiu wymagań prawnych i tych dotyczących ochrony środowiska.

Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów naszej działalności. Kierując się powyższą zasadą, w codziennej pracy wdrażamy działania prośrodowiskowe. Działania te skierowane są przede wszystkim na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, mediów, racjonalnym gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz innymi, ograniczeniu zużycia papieru, zużycia pojemników po tuszach.


RoHS

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa Unii Europejskiej (UE) 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Dyrektywa ta zmusza państwa członkowskie Unii Europejskiej do opracowywania i wprowadzania zgodnego z nią prawodawstwa.

Dyrektywa zmniejsza dopuszczalny limit substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych (EEE) sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Substancje objęte ograniczeniem maksymalnej ich wartości stężenia dopuszczalnego wagowo w materiałach jednorodnych to:

  • Ołów (0,1 %)
  • Rtęć (0,1 %)
  • Kadm (0,01 %)
  • Sześciowartościowy chrom (0,1 %)
  • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)
  • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)
  • Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %)
  • Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

Żadne inne z ostatnich wydarzeń nie miało takiego wpływu na dystrybucję komponentów co dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych.

Firma Dacpol aby przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE wymagamy od Dostawcy przestrzegania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz załącznika II 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015r. i wdrażającego go rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 10 maja 2031 r.).

W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od stosowania wskazanych regulacji, zobowiązuje się on do bezzwłocznego poinformowania DACPOL o tym fakcie.


REACH

Dyrektywa RoHS zwiększyła świadomość producentów w zakresie szkodliwych substancji używanych w przemyśle elektronicznym. Jednak poza substancjami wymienianymi w RoHS w elektronice i elektrotechnice używa się znacznie większej liczby niebezpiecznych związków chemicznych, które podlegają wytycznym REACH. Oznacza to konieczność ich rejestracji, a w przypadku niektórych, szczególnie niebezpiecznych substancji należy liczyć się nawet z ograniczeniem ich stosowania.

Substancje, które podlegają wytycznym, są określane ogólnym terminem SVHC (substances of very high concern), czyli jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Charakteryzują je szczególne właściwości. SVHC to substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, określane skrótem CMR, mające zdolność do bioakumulacji i toksyczne – PBT.

REACH nakłada cztery zasadnicze obowiązki na producentów, importerów i dostawców, którzy wprowadzają na rynek Unii Europejskiej wyroby w rozumieniu definicji zawartej w treści rozporządzenia. Pierwszym jest zgłoszenie, w tym rejestracja wstępna, substancji, które mogą zostać uwolnione w czasie normalnych lub przewidywalnych warunków użytkowania wyrobu. Rejestracja dotyczy też substancji, które w wyrobach danego podmiotu występują w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie.

Do obowiązków należy też zgłoszenie do ECHA obecności substancji w wyrobie pod warunkiem, że znajduje się ona na liście substancji wymagających rejestracji, gdy ilość tej substancji zawartej w wyrobach producenta wynosi 1 tonę rocznie lub substancja występuje w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1% wagowo.

Kolejne obowiązki to informowanie użytkowników o obecności substancji SVHC w wyrobie oraz przestrzeganie ograniczeń obowiązujących w Unii Europejskiej, które dotyczą dopuszczalnej zawartości tych substancji w wyrobach.

Firma Dacpol jako dystrybutor materiałów i sprzętu elektronicznego odgrywa w ograniczonym stopniu pewną rolę w świetle tych nowych uregulowań. Choć materiały elektroniczne mogą zostać sklasyfikowane jako artykuły i substancje, firma Dacpol nie jest uznawana producentem, importerem lub dalszym użytkownikiem bądź rejestratorem na mocy art. 3 rozporządzenia REACH. Dacpol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rejestrowanie dystrybuowanych elementów lub materiałów.

Firma Dacpol jako dystrybutor materiałów i sprzętu elektronicznego odgrywa w ograniczonym stopniu pewną rolę w świetle tych nowych uregulowań. Choć materiały elektroniczne mogą zostać sklasyfikowane jako artykuły i substancje, firma Dacpol nie jest uznawana producentem, importerem lub dalszym użytkownikiem bądź rejestratorem na mocy art. 3 rozporządzenia REACH. Dacpol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rejestrowanie dystrybuowanych elementów lub materiałów.

Dacpol oczekuje od Producentów, że będą posiadali skuteczne programy na rzecz ochrony środowiska, które spełniają wymagania rozporządzenia REACH, będą ujawniać substancje SVHC firmie Dacpol oraz udostępnią firmie Dacpol karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub inny dokument określający metody bezpiecznego postępowania z ich produktami zawierającymi substancje SVHC o zawartości przekraczającej 0,1% w dowolnych homogenicznych materiałach.


Minerały konfliktu (Conflict Minerals)

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów zostało poparte przez wielu przedstawicieli państw członkowskich.

Rozporządzenie zobowiązuje unijne firmy sprowadzające cynę, tantal, wolfram i złoto do upewnienia się, że w łańcuchu dostaw nie ma podmiotów, które miałyby finansować konflikt zbrojny.

Metale te mają zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, maszynowym, a także w budownictwie, sprzęcie oświetleniowym czy jubilerstwie. UE jest ich dużym importerem. Wśród eksporterów są państwa, w których trwają konflikty, a środki ze sprzedaży metali mogą służyć finansowaniu walk czy zakupów broni. Przykładami takich obszarów są Demokratyczna Republika Konga i region Wielkich Jezior Afrykańskich.

Zgodnie z nowymi regulacjami importerzy cyny, wolframu, tantalu i złota z obszarów ogarniętych konfliktami albo zagrożonych nimi będą zobowiązani do dochowania tzw. należytej staranności przy kontrolowaniu swoich dostawców. Zasady należytej staranności określone zostały przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Obowiązek ten zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2021 roku.

Z obowiązku będą zwolnieni mali importerzy, jak dentyści i jubilerzy, którzy nie byliby w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom administracyjnym. Przepisy nie obejmują też materiałów pochodzących z odzysku. 


Minerały konfliktu - Dacpol Sp. z o.o

Spółka Dacpol współpracuje z Dostawcami, od których wymagamy potwierdzenia, że dostarczony Towar nie zawiera minerałów oraz pochodnych, pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) lub krajów sąsiadujących, które mogą służyć finansowaniu konfliktu w DRK bądź w krajach sąsiadujących. W przypadku wykorzystywania minerałów z regionów ogarniętych konfliktem przy wytwarzaniu produktów dostarczanych przez Dostawcę zobowiązuje się on do bezzwłocznego poinformowania DACPOL o tym fakcie. W przypadku nie spełnienia powyższych zapisów, DACPOL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz odesłania Dostawcy zamówionego Towaru.