Wstęp podzespoły Ex

Wstęp podzespoły Ex

Podzespoły Ex - Strefy zagrożenia wybuchem EX

Firma DACPOL Sp. z o.o. Od ponad 27 lat zajmuje się działalnością handlową, produkcyjną, doradczą i usługową.
Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach podzespołów do: ENERGOELEKTRONIKI, ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ oraz STREF EX.

Zajmujemy się również projektowaniem i produkcją bloków mocy, grzaniem indukcyjnym, produkcją i serwisem przemysłowych urządzeń pomiarowych.

Konsekwentnie realizujemy strategię kompleksowej obsługi Klienta poprzez szeroki zakres oferty produktowej, wiedzę i doświadczenie pracujących w niej inżynierów oraz sprawną logistykę. Z uwagą śledzimy rozwój nowych technologii, starając się zapewnić dostęp do nowości rynkowych.

DACPOL poszerzył rozwiązania produktowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem takich, jak 0, 1 lub 2 dla gazów jak i 20, 21 lub 22 dla pyłów.

W ofercie produktów Ex, znajdą Państwo osprzęt zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/EU. Zespół techniczny pomoże wybrać odpowiednie rozwiązania dla indywidualnych potrzeb.

Dział EX zajmuje się głównie:

Elektrotechnika EX

 • puszki przelotowo – rozgałęźne Exe/Exi/Exd
 • pulpity sterownicze Exe/Exd
 • systemy nadciśnienia
 • oświetlenie
 • wpusty i przepusty kablowe
 • uziemienia

Automatyka EX

 • wizualizacja, kontrola i monitoring
 • pomiary wielkości fizycznych
 • systemy informatyczne
 • kontrola dostępu
 • sygnalizacja

Systemy grzewcze i złącza EX

 • przewody grzewcze 
 • połączenia różnego rodzaju

W katalogu PRODUKTÓW EX, zamieszczone zostały wybrane produkty, które znajdują się w stałej sprzedaży. Dzięki swojemu doświadczeniu służymy fachową pomocą i doradztwem w doborze optymalnego rozwiązania.
Oferujemy produkty przeznaczone do pracy w zróżnicowanym środowisku, w którym atmosfery wybuchowe mogą być generowane w strefach 0,1 lub 2 dla gazów, jak i 20, 21 lub 22 dla pyłów. W naszym katalogu znajdą Państwo osprzęt zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (ATEX 114).

Strefa zagrożona wybuchem ex

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM GAZU – jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości. Strefy zagrożenia wybuchem to miejsca pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, klasyfikuje się z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Właściwości mieszaniny substancji palnej z powietrzem

Właściwości palne

 • temperatura zapłonu,
 • dolna granica wybuchowości (DGW) jest to najniższe stężenie paliwa w mieszaninie palnej, poniżej którego nie jest możliwy zapłon mieszaniny pod wpływem czynnika inicjującego i dalsze samoczynne rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania,
 • górna granica wybuchowości (GGW) jest to najwyższe stężenie paliwa w mieszaninie palnej, powyżej którego nie jest możliwy zapłon mieszaniny pod wpływem czynnika inicjującego i dalsze samoczynne rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania,
GAZ %   GAZU W POWIETRZU
DGWGGW

Wodór 

4,1 74,2

Tlenek Węgla 

12,5 74,2

Metan 

5,3 14

Etan 

3,2 12,5

Propan 

2,4 9,5

Butan 

1,9 8,4

Acetylen 

2,5 80

Gaz 

5,6 31

Gaz wodny 

6,2 72

Gaz ziemny 

4,5 17

Gaz miejski 

32 74

Temperatura samozapłonu jest to najniższa temperatura, przy której następuje zapalenie się substancji palnej w wyniku zetknięcia z gorącą powierzchnią lub wskutek oddziaływania promieniowania cieplnego tej powierzchni(bez udziału zewnętrznego płomienia lub iskry). Gazy i pary cieczy o temperaturze samozapłonu poniżej 85 oC traktowane są jako samozapalające się w temperaturze pokojowej.

Tabela temperaturowa

Temperatura samozapłonu
[oC ]
Klasa temperaturowa Przykład substancji
> 450  Tl  Wodór, tlenek węgla, amoniak
>300 - 450  T2  Acetylen, n-butan, tlenek etylenu
>200 - 300  T3  N-oktan, terpentyna, akroleina
>135 - 200  T4  Aldehyd octowy, eter dwuetylowy
>100 - 135  T5  Dwusiarczek węgla
>85 - 100  T6  Fosforowodór

Podział urządzeń

Grupa I: metan w podziemnych wyrobiskach górniczych
Grupa II: gaz, mgły, opary
IIA – grupa propanowa (260 uJ)
(122 gazy i opary, np.: aceton, alkohol metylowy i etylowy)
IIB – grupa etylenowa (95 uJ)
(27 gazy i opary, np.: etylen, siarkowodór)
IIC – grupa wodorowa (18 uJ)
(4 gazy: acetylen, wodór, hydrazyna, dwusiarczek węgla)
Grupa III: pył i inne
IIIA – wybuchowe kłaczki
IIIB – pył nieprzewodzący
IIIC – pył przewodzący

Źródła zapłonu

  Podstawowymi źródłami zapłonu moga być:
 • Iskry wytwarzane mechanicznie
 • Iskry elektryczne
 • Iskry elektrostatyczne
 • Gorące powierzchnie
 • Płomienie
 • Promieniowanie jonizujące
 • Fale uderzeniowe


Gęstość obciążenia ogniowegoPrzyrost ciśnienia w pomieszczeniu spowodowany
przez wybuch z udziałem palnych gazów lub par
n

Gi
Qci
F
– liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się
w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku,
– masa poszczególnych materiałów [kg],
– ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg],
– powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska [m2].
mmax


ΔPmax


W

VCst
ρ
– maksymalna masa substancji palnych, tworzących mieszaninę wybuchową, jaka może się wydzielić
w rozpatrywanym pomieszczeniu [kg],
– maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu
stechiometrycznej mieszaniny gazowo- lub parowo-
powietrznej w zamkniętej komorze [Pa],
– współczynnik przebiegu reakcji wybuchu, uwzględniający niehermetyczność pomieszczenia,
nieadiabatyczność reakcji wybuchu, a także fakt
udziału w re-akcji niecałej ilości palnych gazów i par,
jaka wydzieliłaby w pomieszczeniu – równy 0.17
dla palnych gazów i 0.1 dla palnych par,
– objętość przestrzeni powietrznej pomieszczenia, stanowiąca różnicę między objętością pomieszczenia
i objętością znajdujących się w nim instalacji, sprzętu,
zamkniętych opakowań itp. [m3],
– objętościowe stężenie stechiometryczne palnych gazów lub par:β – stechiometryczny współczynnik tlenu w reakcji wybuchu:nC, nH, nCl, nO – odpowiednio ilości atomów węgla, wodoru, chlorowców i tlenu w cząsteczce gazu lub pary
– gęstość palnych gazów lub par w temperaturze pomieszczenia w normalnych warunkach pracy [kg/m3]


KLASYFIKACJA EX


Strefa G
– gazy, mgły, pary
Strefa D – pyły
Strefa 0 – atmosfera wybuchowa występuję ciągle, utrzymuję się przez długi czas
Strefa 1 – atmosfera wybuchowa występuję sporadycznie
Strefa 2 – atmosfera wybuchowa nie występuję podczas normalnej pracy, a jeżeli wystąpi, to utrzymuję się przez krótki czas


KATEGORIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ WG DYREKTYWY 94/9/WE

KATEGORIA 1 URZĄDZEŃ – urządzenia te zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwalają na pracę ciągłą gdzie atmosfera wybuchowa występuje stale => strefa "0"
KATEGORIA 2 URZĄDZEŃ – urządzenia te zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia => strefa "1"
KATEGORIA 3 URZĄDZEŃ – urządzenia te zapewniają normalny poziom zabezpieczenia => strefa "2"

Strefa zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchem Kategoria urządzenia
0 20 1
1 21 2
2 22 3Metody ochrony

Rodzaj ochrony dla stref 0+1+2
Rodzaj ochronyNormaOpisStrefa
EX d 60079-1 Ognioszczelna budowa 1 i 2
EX p 60079-2 Osłona gazowa z nadciśnieniem 1 i 2
EX q 60079-5 Osłona piaskowa 1 i 2
EX o 60079-6 Osłona olejowa 1 i 2
EX e 60079-7 Budowa wzmocniona 1 i 2
EX i 60079-11 Iskrobezpieczna 0, 1 i 2
EX n 60079-15 Budowa urządzeń „EX n” 2
EX m 60079-18 Urządzenie hermetyzowane masą izolacyjną ‘m’ 1 i 2
Rodzaj ochrony dla stref 0+1+2
EX tD 61241-1 Ochrona przez obudowę 21 i 22
EX pD 61241-4 Ochrona pod ciśnieniem 21 i 22
EX iD 61241-11 Iskrobezpieczna 20, 21 i 22
EX m.D 61241-18 Urządzenie hermetyzowane masą izolacyjną ‘m’ 20, 21 i 22
Prosimy obliczyć 5 plus 5.
 

Wróć

Polecane produkty

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty